Roland Icking Academy Diary
2004-2010
06-08-2004, Sculpture Studios/Atelier Bruno Gironcoli

Tadeusz Garbula, Bruno Gironcoli© Roland Icking